Deneyim Patent Ltd. Şti.

Patent, faydalı model, marka, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım gibi sınai hakların yanı sıra, entegre devre topografyasının yaratıcısı adına tescil edilmesi işlemleri de Türk Patent Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.Entegre devre ile; elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürün kastedilmektedir.Entegre devre topografyası ile de; entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümü kastedilmektedir.

Kimler entegre devre topografyası başvurusunda bulunabilirler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan ve sınaî veya ticarî faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler,İlgili uluslararası anlaşmaların hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler.Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen entegre devre topografyası koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek ve tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye’de bu haktan yararlanabilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının entegre devre topografyalarını diğer ülkelerin tescil etmesi veya tescil edileceğinin yazılı olarak bildirmesi karşılıklılık ilkesi olarak kabul edilir.

Hangi tür entegre devre topografyaları tescil edilerek koruma Sağlanır

Orijinal niteliğe sahip entegre devre topografyaları, Kanun ve Yönetmelikte belirtilen şartların yerine getirilmesi ve Tebliğde belirtilen ücretin ödenmesi kaydıyla, tescil belgesi verilerek korunur. Koruma; entegre devre topografyasının dayandığı içerik, işlem süreci, sistem, teknik veya topografyanın kendisi dışında topografyada sabitlenmiş bilgiye uygulanmamaktadır.Bu korumadan yararlanma, yapısında koruma altına alınmış bir entegre devre topografyası bulunduran entegre devrenin, herhangi bir üründe kullanılıp kullanılmamasına bağlı değildir.

Orijinal entegre devre topografyası ile ne kastedilmektedir?

Entegre devre topografyasının, tasarlayıcısının kendi fikrî çabası sonucu ortaya çıkmış olması ve tasarlama sırasında entegre devre üreticileri ve entegre devre topografyası tasarlayıcıları arasında bilinmiyorsa orijinal sayılmaktadır.Bilinen elemanları ve ara bağlantıların düzenlenmesinden oluşan bir entegre devre topografyası, bütün olarak ele alındığında, bir araya getirilmiş şekli bakımından orijinallik şartını taşıyorsa entegre devre topografyası korumasından yararlanmaktadır.

Entegre devre topografyası korumasının süresi ne kadardır?

Entegre devre topografyasına sağlanan korumanın başlangıcı; entegre devre topografyasının, hak sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından, yurt içinde veya yurt dışında ilk kez ticarî açıdan piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren iki yıl içinde başvurunun da yapılmış olması kaydıyla; sözü edilen piyasaya sürülme tarihi veya ticarî açıdan piyasaya sürümün olmadığı hâllerde, başvurunun yapıldığı tarihtir.Koruma süresi, birinci fıkrada belirtilen başlangıç tarihinden itibaren on yıl olup, bu süre onuncu takvim yılının bitiminde sona ermektedir.

Entegre devre topografyası gizlilik gerektiren hâller dışında, ticarî olarak kullanılmamışsa ve tasarlandığı tarihten itibaren on beş yıl içerisinde Enstitüye tescil için başvurulmamışsa entegre devre topografyasını koruma hakkı talep edilememektedir.
Başvuru için gerekli unsurlar nelerdir?

  • Başvuru dilekçesi,
  • Entegre devrenin yerine getirdiği elektronik işlevleri tanımlayan bilgileri de içeren entegre devre topografyasının kopya veya net çizimleri,
  • Entegre devre topografyası hakkında özet bilgi,
  • Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge,
  • Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekâletname,
  • Başvuru tüzel kişi adına yapılıyor ise imza sirküleri.

Başvuru yapıldıktan sonra yapılan işlemler nelerdir?

Türk Patent Enstitüsüne yapılan bir entegre devre topografyası alındıktan sonra, öncelikle başvurunun kesinleşmesi için gerekli evraklara sahip olup, olmadığı kontrol edilir. Bu evraklar tamam ise, başvuru tarihi kesinleşir ve başvuru Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmelik Hükümlerine uygun olarak şekli incelemeye tabi tutulur. Başvuruda şekli eksiklikler tespit edildiği takdirde, başvuru sahibinden bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde bu eksiklikleri gidermesi istenir. Tespit edilen eksiklikler süresi içinde giderildiği takdirde başvuru tarihi değiştirilmeden başvuru ile ilgili işlemlere devam edilir. Ancak, bu eksiklikler iki ay içinde giderilmezse başvuru yapılmamış sayılır.Başvuru tarihinin kesinleşmesi ve varsa şekli eksikliklerin giderilmesi ile de Enstitü entegre devre topografyası başvurusunu Sicile kaydederek, başvurunun yayınını yapar.

Başvurunun yayın ve tescil işlemleri

Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilen entegre devre topografya başvurusu, başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğruluğu, başvuru yapanın başvuru yapma hakkına sahip olup olmadığı, entegre devre topografyasının orijinal olup olmadığı hususları incelenmeksizin Enstitü tarafından Sicile kaydedilir. Sicile kaydı yapılmış entegre devre topografyası Bültende yayımlanır ve Enstitüce düzenlenen tescil belgesi başvuru sahibine veya vekiline gönderilir.